Zorgbeleid

We streven ernaar om een warme school te zijn voor iedereen. We willen niet enkel zorg dragen voor onze leerlingen maar ook voor alle betrokkenen waaronder (groot-, pleeg-)ouders, leerkrachten,… Het welbevinden speelt een cruciale rol, een kind kan enkel tot leren komen wanneer hij/zij zich goed en betrokken voelt.

In onze warme school staat het kind centraal. We willen vertrekken vanuit dat kind met zijn/haar talenten en met respect voor zijn/haar eigenheid. Hij/zij moet zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn met aandacht en respect voor de anderen, voor het materiaal, voor zichzelf.

Wij mogen rekenen op alle leerkrachten, ouders en externe hulpverleners om hetzelfde doel na te streven. Participatie is een heel belangrijke pijler in onze school. We houden van een respectvolle, eerlijke en transparante communicatie tussen de betrokkenen. Dit zorgt voor duidelijkheid.

Als school proberen we er rekening mee te houden dat niet alle betrokkenen steeds op dezelfde golflengte zitten. Zo hebben wij als school vaak al een hele weg afgelegd en zijn we klaar voor de volgende stap maar bijvoorbeeld de ouders nog niet. Daarom trachten we de participanten tijd te geven om bepaalde informatie te verwerken.

Tenslotte maken we samen werk van kwaliteitsvol onderwijs. Differentiatie kent vele vormen om kinderen te begeleiden op hun niveau en tempo. Zorg is een continu proces waarbij we aandacht hebben voor tussentijdse evaluatie (bv. naar realistische doelstellingen, werkvormen,…). We streven ernaar zorg te bieden waar we het nodig vinden.

We houden eraan onze kinderen steeds opnieuw nieuwe kansen te bieden; de zandloper wordt steeds opnieuw gekeerd en (de) gom schept nieuwe perspectieven.

Onze troeven

Jaarlijks gaan onze zesdeklassers op bosklassen in Domaine De Mambaye.
In Spa verkennen ze samen met onze leerkrachten de natuur, SPA Monopole, de stad en nog zoveel meer.

De buitenschoolse kinderopvang Ferm kan je terugvinden in ons schoolgebouw.
Voor meer informatie over voor- en naschoolse kinderopvang en vakantie- en vrije dagen opvang verwijzen wij u graag door naar de website van Ferm.

Elke klas gaat minstens één keer per jaar naar een culturele voorstelling.

Achter onze school kan je op woensdagmiddag en zaterdag naar de tekenschool. Tof hé?

Onze school heeft een open, groen karakter en bevindt zich in de deelgemeente Meerdonk van Sint-Gillis-Waas.
Aan onze school hebben wij een speelweide. Hier is het fijn spelen!
Daarnaast is er een gemeentelijke sporthal aansluitend aan onze school, deze wordt gebruikt als turnzaal. 

Gezondheid is een breed begrip en wijst op zowel fysiek, sociaal-emotioneel en psychisch welbevinden.
Een gezond lichaam en een gezonde geest zorgt ervoor dat we kunnen leren.
Beweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Vb. bewegingstussendoortjes, deelnemen aan sportdagen en activiteiten van MOEV, zwemmen (tweewekelijks in Beveren).
Tijdens de speeltijd in de voormiddag zijn enkel groente en fruit toegelaten als tussendoortje.
We zijn een drinkkraantjeswaterschool. We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk water te drinken.

Onze ICT-infrastructuur is heel uitgebreid.
Gedurende de schoolloopbaan komt elk kind ruim voldoende in contact met de bestaande multimediale middelen.
Elk kind krijgt op zijn /haar niveau kansen en uitdagingen om deze middelen te leren kennen en er bewust mee om te gaan.
Het is ons streefdoel om van elk kind een persoon te maken die nieuwe uitdagingen aangaat met een gezonde dosis argwaan en nieuwsgierigheid.

Met de Kracht van 8 leren we respectvol omgaan met onszelf en de ander door middel van positieve uitgangspunten. Zo ontwikkelen we de sociale vaardigheden van onze leerlingen en zetten wij actief in op een anti-pestklimaat.

We zijn een open, neutrale school, ongeacht de filosofische of ideologische achtergrond. We voorzien in de lagere school twee lestijden in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer naargelang de keuze van de ouders.

Omdat lezen zo belangrijk is in onze samenleving vormt dit een rode draad door onze school.
Maandelijks gaan onze leerlingen naar de lokale bibliotheek, hanteren wij verschillende vormen van lezen zoals tandemlezen, connect- en Ralfi-lezen,… en beschikken wij over veel divers leesmateriaal. Wekelijks rijdt onze boekenkar uit voor onze boekenwormen en jaarlijks nemen wij deel aan de Kinder- en Jeugdjury. Jeugdboekenmaand, gedichtendag en de voorleesweek zijn dan ook onze favoriete momenten van het schooljaar.

Het 6de leerjaar neemt deel aan het MEGAproject. M.E.G.A. staat voor “Mijn Eigen Goed Antwoord” en heeft als doel deze leerlingen gezonde keuzes te leren maken inzake risicogedrag, het gebruik van genotsmiddelen en het wil hen ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die zeker van pas kunnen komen wanneer deze kinderen de overstap naar het middelbaar zullen maken..

Wij zijn een groene school met aandacht voor het milieu. Potjes en drinkbussen voor drank en tussendoortjes, geen afval, acties van GoodPlanet, aan de slag in de moestuin en bij de dieren,…

Jaarlijks kunnen ouders, grotouders en sympathisanten genieten van een musical van eigen maak. Want we zijn immers een school met al jaren een hart voor musicals. In samenwerking met De Wegwijzer maken onze leerlingen en leerkrachten er samen een fenomenaal spektakel van.

Verkeersveiligheid aan het hek, stimuleren en begeleiden tot zelfstandigheid in het verkeer.
Als Octopusschool hebben wij aandacht voor een verkeersveilige omgeving met acties zoals FLITS, het grote Fietsexamen, meester-op-de-fiets …

We zorgen voor een veilig klas-en schoolklimaat want het welbevinden speelt een belangrijke rol. Een kind kan enkel tot leren komen wanneer hij/zij zich goed en betrokken voelt.

Schoolbestuur

Onze school is een gemeentelijke basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur gemeente Sint-Gillis-Waas
dienst Onderwijs
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00
onderwijs@sint-gillis-waas.be

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen:

 • van hetzelfde onderwijsniveau: basisonderwijs óf secundair onderwijs
 • met hetzelfde of een ander bestuur
 • van hetzelfde of van verschillende onderwijsnetten
 • die vrijwillig samenwerken om schaalvoordelen na te streven op het vlak van logistiek, studieaanbod, personeelsbeleid …

Een nauwe samenwerking tussen de scholen moet een positieve invloed hebben op:

 • beleidsvlak
 • de onderwijskwaliteit
 • efficiënter onderwijs
 • de draagkracht van de scholen
 • de profilering van het gemeentelijk basisonderwijs
 • de communicatie en participatie in ruimere netwerken

Scholen die behoren tot onze scholengemeenschap zijn:

 • GBS Het Kompas, Kardinaal J. Cardijnstraat 1, 9170 Sint-Gillis-Waas – 03/727.17.70 – gbshetkompas.be
 • GLS De Zandloper 16, 9170 Sint-Pauwels – 03 780 19 10 – https://gom.glszandloper-gom.be/
 • GLS Ruiter, Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster – 09 349 23 94 – glsruiter.be
 • GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49 – 51, 9250 Waasmunster – 052 46 17 01 – gbsdewonderboom.be
 • GBS Reynaerdijn, Stationsstraat 18, 9190 Stekene – 03 779 79 00 – gbsreynaerdijn.be

Directeur coördinatie scholengemeenschap:
Maes Gerry 03 779 79 00